Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Perfectskinshop

Artikel 1: Toepasselijkheid
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van koop van Perfectskinshop.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk en/of via elektronische weg door Perfectskinshop zijn geaccepteerd.

Artikel 2: Betaling
De betaling van de levering door Perfectskinshop, inclusief in rekening gebrachte verzendkosten, moeten geschieden aan Perfectskinshop met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijk of korting. Al onze prijzen zijn inclusief 6% (in januari 2018 9%) of 21%. U kunt uw online bestellingen op verschillende manieren doen; IDEAL, hiermee betaalt u met uw vertrouwde internetbankieromgeving. U doorloopt dezelfde stappen als u bij internetbankieren gewend bent volgens dezelfde beveiligingseisen van uw bank. Of onder rembours, u betaalt bij ontvangst van uw pakket, aan de bezorger van POSTNL.

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming
De overeenkomst tussen Perfectskinshop en consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod op de webshop en het door consument voldoet aan de door Perfectskinshop op de webshop gestelde voorwaarden, waaronder onder meer door Perfectskinshop verlangde (volledige) aanbetaling wordt begrepen. Perfectskinshop bevestigd zo spoedig mogelijk de aanvaarding van de consument. Een door Perfectskinshop per elektronische weg verzonden bevestiging wordt als ontvangen beschouwd, zodra deze is beland in de mailbox van consument, dan wel in de mailbox van een door consument aangewezen derde ontvanger.
De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Perfectskinshop te vermelden. Bij geen betaling is de consument in verzuim en is hij rente verschuldigd aan de wettelijke rente. Alle door Perfectskinshop gemaakte kosten voor juridische bijstand, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met niet of te late betalingen, komen ten laste van consument. De buitengerechtelijke worden gesteld op ten minste 15% van de overeengekomen koopprijs van de zaken, met een minimum van € 200,00 excl. Btw. De consument kan zich slechts op overmacht beroepen indien hij of zij Perfectskinshop daarvan onmiddellijk, nadat de omstandigheden waaraan de vermeende overmacht wordt toegeschreven zich voordoen of bekend worden, schriftelijk, dan wel via elektronische weg, en voorzien van de nodige bewijsstukken, in kennis stelt. De consument kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4: Levering
Tijdens feestdagen is Perfectskinshop niet geopend. Hierdoor zullen de bestellingen die worden geplaatst rondom de feestdagen later in behandeling worden genomen en daarom ook later worden verzonden. Wanneer wij uw bestelling voor 16.00 in binnenkrijgen is er binnen 24/48 uur service. De verzending van uw bestelling is gratis wanneer u een bestelling plaatst van € 50,00 of meer. Wanneer u een bestelling plaatst met een totaalbedrag van minder dan € 50,00 dan betaalt u € 6,95 voor verzendkosten met IDEAL en € 18,35 aan verzendkosten als u kiest voor betaling onder rembours. Zodra de bestelling is verzonden ontvangt u een email met een track & trace code. Hiermee kunt u de status van uw bestelling volgen. Als er buiten de schuld van Perfectskinshop vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de leveringstijd voor zover nodig verlengd. Perfectskinshop is bevoegd om van derden gebruik te maken bij de uitvoering met de met consument gesloten overeenkomst. Het risico van de door consument gekochte zaken gaat over op consument op het moment van bezorging door Perfectskinshop of een door Perfectskinshop aangewezen vervoerder, op het door consument bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

Artikel 5: Retouren
Wij doen ons uiterste best om uw bestelling snel en correct bij u af te leveren. Desondanks kan er altijd weleens iets zijn. Mocht u een probleem ervaren met de levering van uw bestelling, dan zullen wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. Consumenten die met Perfectskinshop een overeenkomst hebben gesloten kunnen binnen een termijn van gedurende vijf dagen na levering zonder opgaaf van redenen deze ontbinden. Na vijf dagen wordt u geacht de zending te hebben goedgekeurd. Om een product te kunnen retouren dient u te voldoen aan de voorwaarden 1; het product moet ongebruikt, ongeopend en onbeschadigd, in de originele verpakking zitten. 2; u dient uw retour binnen vijf dagen na ontvangst aan te vragen per mail via: info@perfectskinshop.nl onder vermelding van uw naam, ordernummer en reden van uw retour 3; enige gebreken of defecten dienen direct na ontvangst van uw bestelling gemeld te worden bij onze klantenservice. De klantenservice voorziet u, indien akkoord, van een registratiecode, print de email met de registratiecode en ordernummer en voeg dit toe aan uw retour. U stuurt uw retour en eventuele gratis producten per post naar het opgegeven adres het liefst in dezelfde verzenddoos. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte verpakking en de retourkasten zijn voor uw rekening. Na ontvangst neemt de klantenservice uw retour in behandeling (maximaal 5 dagen). Perfectskinshop zal na beoordeling op kantoor automatisch uw geld terugstorten op de bankrekening waar u de betaling mee heeft gedaan. Een ontvangen retour die niet voorzien is van bovengenoemde gegevens wordt niet in behandeling genomen of geretourneerd. Het retourneren van een product geeft geen zekerheid op restitutie van uw aankoopbedrag. De klantenservice zal uw retour beoordelen bij ontvangst. Een registratiecode is geldig tot dertig dagen na afgifte door onze klantenservice. Een ontvangen retour zonder registratiecode of voormelding op onze klantenservice wordt niet in behandeling genomen of geretourneerd.

Artikel 6: Garanties
Perfectskinshop garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door ons geleverde zaken, conform de aangeboden, dan wel bijgevoegde specificaties en omschrijvingen. De consument kan er jegens Perfectskinshop niet meer op beroepen dat hetgeen Perfectskinshop is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij of zij Perfectskinshop daarvan niet in kennis heeft gegeven binnen 5 dagen nadat hij of zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument. Perfectskinshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Perfectskinshop is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven eigendom van Perfectskinshop totdat de consument aan alle verplichtingen tegenover Perfectskinshop heeft voldaan, onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voortgekomen. De consument mag de producten niet aan derde verpanden of vervreemden. Op de overeenkomst tussen consument en Perfectskinshop, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de overeenkomst tussen Perfectskinshop en consument alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst tussen Perfectskinshop en consument zal worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht in ’s Hertogenbosch, tenzij consument binnen een maand aan Perfectskinshop zich schriftelijk jegens consument op dit beding heeft gewezen schriftelijk dan wel elektronische weg uitdrukkelijk aan Perfectskinshop kenbaar heeft gemaakt te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 8: Privacy
De door de consument verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve handelingen met Perfectskinshop. Deze gegevens worden niet aan derden verleend voor andere doeleinden.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 perfectskinshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel